Działania Promocyjne

Gmina Stalowa Wola jest już na półmetku realizacji Projektu pn.: „Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”. Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana w dniu 17.09.2012 roku. Ze strony Gminy Stalowa Wola umowę podpisał Prezydent Andrzej Szlęzak, a ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Pan Dariusz Szewczyk – Zastępca Prezesa PARP. Na jego realizację Gmina Stalowa Wola otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie innowacji w wysokości 25 935 426,00 PLN.  Całkowita wartość Projektu zamyka się w kwocie 28 817 140,00 PLN. Wkład własny Gminy Stalowa Wola wyniesie 2 881 714,00 PLN. Planowany termin zakończenia realizacji Projektu to: 31.12.2013 r.

Celem głównym niniejszego Projektu jest zwiększenie konkurencyjności Miasta Stalowa Wola przez stworzenie warunków stymulujących współpracę nauki i gospodarki. Utworzenie Międzyuczelnianego Laboratorium naukowo-badawczego w Stalowej Woli korzystnie wpłynie na poprawę sytuacji przedsiębiorców regionu działających w branżach strategicznych dla rozwoju gospodarczego oraz działających w regionie jednostek badawczo-rozwojowych i kadr naukowo-badawczych, a także będzie miało szerokie oddziaływanie społeczno-gospodarcze i ekonomiczne.

Celami bezpośrednimi związanymi z realizacją Projektu i podejmowanymi działaniami będzie  inicjowanie współpracy sektora nauki i przedsiębiorstw w wyniku stworzenia infrastruktury badawczo-rozwojowej, a także intensyfikacja transferu wiedzy i technologii między jednostkami badawczo-rozwojowymi i firmami. Istotny jest też rozwój potencjału intelektualnego mikroregionu poprzez stworzenie warunków do nabycia kwalifikacji i doświadczenia.

Utworzenie Laboratorium Międzyuczelnianego prowadzącego prace badawczo-rozwojowe jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw działających w strategicznych sektorach mikroregionu i w znaczący sposób wpłynie na zbliżenie świata nauki i przedsiębiorczości a także uczyni ze Stalowej Woli silny ośrodek innowacyjnej przedsiębiorczości, atrakcyjny dla kolejnych podmiotów gospodarczych.

Realizacja przedmiotowego Projektu przyniesie również długoterminowe korzyści społeczno-ekonomiczne dla regionu i społeczności lokalnej. Już w 2014 r zaplanowane są 3 projekty badawcze w oparciu o tworzoną infrastrukturę. Międzyuczelniane Laboratorium naukowo-badawcze, zlokalizowane zostanie w pomieszczeniach Inkubatora Technologicznego, specjalnie do tego celu zaadaptowanych. Laboratorium będzie się znajdować w sprzyjającym sąsiedztwie stalowowolskich uczelni takich jak Politechnika Rzeszowska i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz w zasięgu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  EURO-PARK WISŁOSAN.

Na ukończeniu jest zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń dla potrzeb dwóch funkcjonalnie wyodrębnionych laboratoriów tj. Laboratorium wysoko zaawansowanych materiałów i struktur kompozytowych i Laboratorium zaawansowanych technik laserowych, które utworzą naukowo-badawcze Laboratorium Międzyuczelniane.

Aktualnie Gmina Stalowa Wola rozstrzygnęła już wszystkie postępowania przetargowe oraz podpisała wszystkie umowy na dostawę specjalistycznych maszyn i urządzeń. Wkrótce rozpoczną się prace związane z przebudową hali pod potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego, które mają na celu dostosowanie istniejących pomieszczeń do potrzeb specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej. Prace adaptacyjne polegać będą głównie na doprowadzeniu niezbędnych mediów takich jak: instalacji elektrycznych o różnym napięciu, instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych oraz pracach ogólnobudowlanych. Ponadto w miarę możliwości realizowane są także dostawy specjalistycznego sprzętu, których zakończenie planowane jest na przełomie listopada i grudnia 2013 roku.

 Do Laboratorium zaawansowanych technik laserowych zakupiono następujący sprzęt:

·         zrobotyzowany system spawania laserowego

·         stanowisko do laserowego mikronapawania z oprzyrządowaniem

·         urządzenia do określania stanu i parametrów powierzchni

·         defektoskop ultradźwiękowy do badań metodą Phased Array

·         zestaw do opracowywania modeli 3D

·         helowy detektor szczelności

 Z kolei do  Laboratorium wysoko zaawansowanych materiałów i struktur kompozytowych zakupiono:

·   skaningowy mikroskop elektronowy z przystawką EDS

·   spektrometr FT-Raman z zintegrowaną przystawką FT-IR oraz mikroskopu podczerwieni

· spektrometr ramanowski z mikroskopem optycznym oraz skaningowy mikroskop sił   atomowych (AFM)

·  dyfraktometr rentgenowski

·  spektrometr fotoelektronów XPS

·  mikroskopy optyczne

· uniwersalny wysokorozdzielczy skaner wolumetryczny wraz z systemem komputerowym

·  spektrometr ICP-OES

·  spektrometr ICP-MS z laserową ablacją

·  mikroanalizator rentgenowski

 Aparaturę badawczą do Laboratorium zaawansowanych technik laserowych dostarczają firmy: TRUMPF POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.; Alfred Nitschke FREDEN Zakład Narzędzi i Wdrażania Technologii; ITA Sp. z o. o. S.K.A.; Olympus Polska Sp. z o. o.; CARL ZEISS Sp. z o.o.; APVACUUM Sp. z o.o.

Aparaturę badawczą do Laboratorium inżynierii materiałowej dostarczają firmy: Uni-Export Instruments Polska; Spectro-Lab Sp. z o. o.; Renishaw Sp. z o. o.; PANalytical B.V.; Andrzej Wiśniewski COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza; MIKROLAB Tadeusz Gągała; ITA Sp. z o. o. S.K.A.; Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.;

Realizowany projekt jest wynikiem analizy potrzeb i identyfikacji kierunków rozwoju miasta Stalowa Wola, a zarazem stanowi inwestycję oryginalną i jednostkową, niekonkurencyjną do żadnej istniejącej w obszarze terytorialnym gminy Stalowa Wola i przeznaczoną na realizację dotąd niezaspokojonych potrzeb odbiorców wsparcia, w wymienionym obszarze będącym w założeniu projektu obszarem jej bezpośredniego oddziaływania.

Projekt realizuje Zespół Projektowy ds. Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Stalowa Wola.

 

5
Listopad 2014

21 marca 2014 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli

Uroczystości związane z otwarciem Laboratorium Międzyuczelnianego oraz konferencja prasowa odbyły się w budynku Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli oraz budynku Inkubatora Technologicznego. Podczas konferencji Kierownik Zespołu Projektowego ds. Funduszy Europejskich odpowiedzialnego za realizację projektu dr Ryszard Sęczyk przedstawił główne założenia oraz korzyści płynące z realizacji projektu. Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow – Dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz dr hab. inż. Jarosław Sęp, prof. Politechniki Rzeszowskiej przedstawili możliwości oraz płaszczyzny współpracy uczelni wyższych z Laboratorium Międzyuczelnianym. Dr Jakub Nowak z Katedry Chemii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL zaprezentował szerokie możliwości i innowacyjność sprzętu zakupionego na potrzeby Laboratorium podczas swojego wystąpienia pt. “Aparatura i wyposażenie Laboratorium Wysokozaawansowanych Materiałów i Struktur Kompozytowych  – opis, kierunki badań i wybrane aplikacje” . Referat pt. “Infrastruktura wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie Polski południowo-wschodniej” wygłosiła również Pani Marzena Mażewska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Ekspert SOOIPP i PARP.  W drugiej części konferencji, która miała miejsce w budynku Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli dr Joanna Hołub-Iwan z Uniwersytetu Szczecińskiego,  ekspert SOOIPP i PARP przedstawiła stan i perspektywy współpracy nauki z przemysłem oraz wsparcie dla innowacji i prac B+R w Polsce w najbliższych latach. Podczas tej części konferencji zaprezentowane zostały ponadto możliwości aparatury i sprzętu laboratoryjnego zakupionego na potrzeby niniejszego projektu.

Fotorelacja:

 

25
Marzec 2014

Promocja Laboratorium na łamach Super Nowości

Gmina Stalowa Wola jest już na półmetku realizacji Projektu pn.: „Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”. Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana w dniu 17.09.2012 roku. Ze strony Gminy Stalowa Wola umowę podpisał Prezydent Andrzej Szlęzak, a ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Pan Dariusz Szewczyk – Zastępca Prezesa PARP. Na jego realizację Gmina Stalowa Wola otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie innowacji w wysokości 25 935 426,00 PLN.  Całkowita wartość Projektu zamyka się w kwocie 28 817 140,00 PLN. Wkład własny Gminy Stalowa Wola wyniesie 2 881 714,00 PLN. Planowany termin zakończenia realizacji Projektu to: 31.12.2013 r.

Celem głównym niniejszego Projektu jest zwiększenie konkurencyjności Miasta Stalowa Wola przez stworzenie warunków stymulujących współpracę nauki i gospodarki. Utworzenie Międzyuczelnianego Laboratorium naukowo-badawczego w Stalowej Woli korzystnie wpłynie na poprawę sytuacji przedsiębiorców regionu działających w branżach strategicznych dla rozwoju gospodarczego oraz działających w regionie jednostek badawczo-rozwojowych i kadr naukowo-badawczych, a także będzie miało szerokie oddziaływanie społeczno-gospodarcze i ekonomiczne.

Celami bezpośrednimi związanymi z realizacją Projektu i podejmowanymi działaniami będzie  inicjowanie współpracy sektora nauki i przedsiębiorstw w wyniku stworzenia infrastruktury badawczo-rozwojowej, a także intensyfikacja transferu wiedzy i technologii między jednostkami badawczo-rozwojowymi i firmami. Istotny jest też rozwój potencjału intelektualnego mikroregionu poprzez stworzenie warunków do nabycia kwalifikacji i doświadczenia.

Utworzenie Laboratorium Międzyuczelnianego prowadzącego prace badawczo-rozwojowe jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw działających w strategicznych sektorach mikroregionu i w znaczący sposób wpłynie na zbliżenie świata nauki i przedsiębiorczości a także uczyni ze Stalowej Woli silny ośrodek innowacyjnej przedsiębiorczości, atrakcyjny dla kolejnych podmiotów gospodarczych.

Realizacja przedmiotowego Projektu przyniesie również długoterminowe korzyści społeczno-ekonomiczne dla regionu i społeczności lokalnej. Już w 2014 r zaplanowane są 3 projekty badawcze w oparciu o tworzoną infrastrukturę. Międzyuczelniane Laboratorium naukowo-badawcze, zlokalizowane zostanie w pomieszczeniach Inkubatora Technologicznego, specjalnie do tego celu zaadaptowanych. Laboratorium będzie się znajdować w sprzyjającym sąsiedztwie stalowowolskich uczelni takich jak Politechnika Rzeszowska i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz w zasięgu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  EURO-PARK WISŁOSAN.

Na ukończeniu jest zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń dla potrzeb dwóch funkcjonalnie wyodrębnionych laboratoriów tj. Laboratorium wysoko zaawansowanych materiałów i struktur kompozytowych i Laboratorium zaawansowanych technik laserowych, które utworzą naukowo-badawcze Laboratorium Międzyuczelniane.

Aktualnie Gmina Stalowa Wola rozstrzygnęła już wszystkie postępowania przetargowe oraz podpisała wszystkie umowy na dostawę specjalistycznych maszyn i urządzeń. Wkrótce rozpoczną się prace związane z przebudową hali pod potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego, które mają na celu dostosowanie istniejących pomieszczeń do potrzeb specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej. Prace adaptacyjne polegać będą głównie na doprowadzeniu niezbędnych mediów takich jak: instalacji elektrycznych o różnym napięciu, instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych oraz pracach ogólnobudowlanych. Ponadto w miarę możliwości realizowane są także dostawy specjalistycznego sprzętu, których zakończenie planowane jest na przełomie listopada i grudnia 2013 roku.

Do Laboratorium zaawansowanych technik laserowych zakupiono następujący sprzęt:

 • zrobotyzowany system spawania laserowego
 • stanowisko do laserowego mikronapawania z oprzyrządowaniem
 • urządzenia do określania stanu i parametrów powierzchni
 • defektoskop ultradźwiękowy do badań metodą Phased Array
 • zestaw do opracowywania modeli 3D
 • helowy detektor szczelności

Z kolei do Laboratorium inżynierii materiałowej zakupiono:

 • skaningowy mikroskop elektronowy z przystawką EDS
 • spektrometr FT-Raman z zintegrowaną przystawką FT-IR oraz mikroskopu podczerwieni
 • spektrometr ramanowski z mikroskopem optycznym oraz skaningowy mikroskop sił atomowych (AFM)
 • dyfraktometr rentgenowski
 • spektrometr fotoelektronów XPS
 • mikroskopy optyczne
 • uniwersalny wysokorozdzielczy skaner wolumetryczny wraz z systemem komputerowym
 • spektrometr ICP-OES
 • spektrometr ICP-MS z laserową ablacją
 • mikroanalizator rentgenowski

Aparaturę badawczą do Laboratorium zaawansowanych technik laserowych dostarczają firmy: TRUMPF POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.; Alfred Nitschke FREDEN Zakład Narzędzi i Wdrażania Technologii; ITA Sp. z o. o. S.K.A.; Olympus Polska Sp. z o. o.; CARL ZEISS Sp. z o.o.; APVACUUM Sp. z o.o.

Aparaturę badawczą do Laboratorium inżynierii materiałowej dostarczają firmy: Uni-Export Instruments Polska; Spectro-Lab Sp. z o. o.; Renishaw Sp. z o. o.; PANalytical B.V.; Andrzej Wiśniewski COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza; MIKROLAB Tadeusz Gągała; ITA Sp. z o. o. S.K.A.; Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.;

Realizowany projekt jest wynikiem analizy potrzeb i identyfikacji kierunków rozwoju miasta Stalowa Wola, a zarazem stanowi inwestycję oryginalną i jednostkową, niekonkurencyjną do żadnej istniejącej w obszarze terytorialnym gminy Stalowa Wola i przeznaczoną na realizację dotąd niezaspokojonych potrzeb odbiorców wsparcia, w wymienionym obszarze będącym w założeniu projektu obszarem jej bezpośredniego oddziaływania.

Projekt realizuje Zespół Projektowy ds. Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Stalowa Wola.

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 

29
Listopad 2013

Publikacja informacji o projekcie w prasie

Gmina Stalowa Wola rozpoczęła realizację Projektu pn:

„Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego
w Stalowej Woli”
.

Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana w dniu 17.09.2012 roku. Ze strony Gminy Stalowa Wola umowę podpisał Prezydent Andrzej Szlęzak, a ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Pan Dariusz Szewczyk – Zastępca Prezesa PARP.
Na realizację projektu Gmina Stalowa Wola otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie innowacji w wysokości 25 935 426,00 PLN.
Całkowita wartość Projektu zamyka się w kwocie 28 817 140,00 PLN.
Wkład własny Gminy Stalowa Wola wyniesie 2 881 714,00 PLN. Czytaj dalej

25
Luty 2013