Przedmiot

W ramach projektu planowany jest zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń dla potrzeb dwóch laboratoriów tj. Laboratorium wysoko zaawansowanych materiałów i struktur kompozytowych i Laboratorium zaawansowanych technik laserowych, które utworzą naukowo-badawcze Laboratorium Międzyuczelniane.

Do pierwszego z laboratoriów zaplanowano zakup:

 • Zrobotyzowanego stanowiska spawania laserowego
 • Laserowego stanowiska do mikronapawania z oprzyrządowaniem
 • Urządzenia do określania stanu i parametrów powierzchni
 • Defektoskopu ultradźwiękowego do badania metodą Phased Array
 • Zestawu do opracowywania modeli 3D (laserowa głowica skanująca i oprogramowanie)
 • Helowego detektora szczelności

do Laboratorium wysoko zaawansowanych materiałów i struktur kompozytowych zakupione zostaną:

 • Skaningowy mikroskop elektronowy z przystawką EDS
 • Spektrometr FT-Raman z zintegrowana przystawką FT-IR, Mikroskop podczerwieni
 • Konfokalny spektrometr ramanowski
 • Dyfraktometr rentgenowski z opcja mikro
 • Spektrometr fotoelektronów
 • Mikroskopy optyczne – 2 szt.
 • Wysokorozdzielczy skaner wolumetryczny z systemem komputerowym, oprogramowaniem i wyposażeniem
 • Mikroskop AFM
 • Spektrometr ICP MS i OES z laserową ablacją
 • Mikroanalizator rentgenowski

Przeprowadzone przez Gminę Stalowa Wola konsultacje z regionalnym środowiskiem badawczym oraz stalowowolskimi przedsiębiorcami pozwoliły na określenie zakresu wyposażenia laboratorium, tak by pozwalało na prowadzenie prac naukowo-badawczych odpowiadających istotnym z punktu widzenia wszystkich gałęzi przemysłu uznanych za strategiczne dla rozwoju Stalowej Woli. W następstwie wspomnianych konsultacji za główne obszary zainteresowania uznano materiałoznawstwo, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych materiałów i struktur kompozytowych (stosowanych w przemyśle lotniczym, kosmicznym, maszynowym i transportowym) oraz nowoczesne (laserowe) techniki łączenia (mające zastosowanie w hutnictwie, górnictwie, energetyce, przemyśle stoczniowym, motoryzacyjnym i budowlanym). Wyposażenie laboratorium w sprzęt wymieniony powyżej umożliwi prowadzenie ciągłych prac b+r min. w następujących zakresach tematycznych:

 • wytwarzanie i badanie struktur kompozytowych i biomimetycznych w skali mikro i nano;
 • synteza i analiza biomateriałów mających zastosowanie w medycynie
 • badanie materiałów dla przemysłu lotniczego i energetycznego
 • analiza śladowa mikro- i nanocząstek powstałych w procesach technologicznych
 • analiza zanieczyszczeń w środowisku, kumulacji pollutantów w materiale środowiskowym
 • badania materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych
 • analizę nanowarstw i powłok antykorozyjnych
 • badania starzenia się materiałów i oddziaływania środowiska na materiały
 • zastosowanie technik laserowych w procesach spawania (spajania)

Projekt obejmuje także wykonanie prac adaptacyjnych mających na celu dostosowanie pomieszczeń znajdujących się na terenie Inkubatora Technologicznego pod potrzeby planowanego do zakupu wyposażenia oraz specjalistycznej aparatury badawczo-rozwojowej, niezbędnej do prowadzenia w sposób ciągły prac b+r. Prace adaptacyjne polegać będą głównie na doprowadzeniu niezbędnych mediów takich jak: instalacji elektrycznych o różnym napięciu, instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych oraz pracach ogólnobudowlanych.