Oddziaływanie

Przewiduje się iż realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na:

  1. Ograniczenie negatywnego wpływu procesów modernizacyjnych oraz obniżenie wysokiego poziomu bezrobocia i zjawiska ubożenia społeczeństwa w regionie
  2. Wzrost liczby trwałych, opartych na wiedzy miejsc pracy, gwarantujących stabilność zatrudnienia i wyższe wynagrodzenie, a także umożliwiających ciągły rozwój pracowników
  3. Ograniczenie migracji najzdolniejszych młodych mieszkańców regionu, które w połączeniu z malejącym przyrostem naturalnym i malejącą liczbą osób w wieku produkcyjnym mogłoby się przełożyć na znaczne obciążenie fiskalne osób pracujących