Cel główny

Założeniem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Miasta Stalowa Wola poprzez stworzenie warunków stymulujących współpracę nauki i gospodarki. W wyniku jego realizacji poprawi się sytuacja grup docelowych tj. przedsiębiorców regionu działających w branżach strategicznych dla rozwoju gospodarczego Gminy Stalowa Wola oraz działających w regionie jednostek b+r i kadr naukowo-badawczych. Realizacja projektu przyczyni się do:

  • wzrostu liczby nowo powstających podmiotów gospodarczych w branżach strategicznych dla gminy Stalowa Wola
  • wzrostu liczby projektów b+r realizowanych na terenie Stalowej Woli
  • wzrostu liczby wyników prac b+r zgłoszonych do ochrony

Przewiduje się, iż stworzona w ramach projektu infrastruktura stanie się impulsem do zbliżenia jednostek badawczych w regionie, a upubliczniane wyniki prowadzonych w laboratorium prac b+r staną się inspiracją dla przedsiębiorstw do podejmowania samodzielnych działań w zakresie prac b+r o charakterze prac rozwojowych przy wykorzystaniu własnych środków. Przyczyni się również do współpracy jednostek badawczych i przedsiębiorstw np. poprzez motywowanie konkretnych tematów badawczych rzeczywistymi potrzebami w zakresie innowacyjnych rozwiązań branż strategicznych dla regionu lub zawiązywania konsorcjów naukowo-przemysłowych kontynuujących prace nad wcześniej opublikowanymi wynikami prac przed konkurencyjnych.

Cele szczegółowe (bezpośrednie) związane z realizacją Projektu i podejmowanymi działaniami

  • inicjowanie współpracy sektora nauki i przedsiębiorstw poprzez stworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej
  • intensyfikacja transferu wiedzy i technologii poprzez zawiązanie współpracy między jednostkami b+r
  • rozwój potencjału intelektualnego mikroregionu poprzez stworzenie warunków do nabycia kwalifikacji i doświadczenia

Analiza problemów oraz potrzeb wskazuje iż w gminie Stalowa Wola obecne są wszystkie newralgiczne dla procesu innowacyjnego (polegającego na wytwarzaniu i wdrażaniu innowacji) podmioty. Brak jest jednak ich współdziałania w zakresie tworzenia wiedzy i technologii na potrzeby rozwoju gospodarczego regionu i podniesienia jego konkurencyjności w oparciu o wzrastający poziom innowacyjności przedsiębiorstw. Brak jest jednostki w Regionie, która stymulowałaby kontakty środowisk naukowych i gospodarczych, sprzyjającej wymianie wiedzy oraz doświadczeń. Koniecznym jest zatem stworzenie infrastruktury naukowo-badawczej, umożliwiającej prowadzenie prac b+r w kierunkach newralgicznych dla rozwoju strategicznych branż regionu. Taką rolę ma spełniać Międzyuczelniane Laboratorium naukowo-badawcze, które zlokalizowane zostanie w pomieszczeniach Inkubatora Technologicznego, specjalnie do tego celu zaadaptowanych.