W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja dyfraktometru rentgenowskiego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 22 maja 2013 r., oferta wykonawcy PANalytical B.V. z siedzibą w Twentepoort Oost 26, 7609 RG Almelo, The Netherlands (Królestwo Niderlandów).
Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 1.599.000,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.

5
Czerwiec 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja urządzeń do określania stanu i parametrów powierzchni dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 15 maja 2013 r., oferta złożona przez  ITA Sp. z o.o. S.K.A., Skórzewo, ul. Poznańska 104, 60 – 185 Poznań. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie  788 536 zł (netto) + 181 363,28 zł VAT = 969 899,28 zł (brutto), oraz gwarancje na okres 12 miesięcy.

5
Czerwiec 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja mikroanalizatora rentgenowskiego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 21 maja 2013 r., oferta złożona przez PANalytical B.V., Twentepoort Oost 26, 7609 RG Almelo, Netherlands (Królestwo Niderlandów). Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 1 626 000 zł (netto) + 373 980 zł VAT = 1 999 980 zł (brutto), oraz gwarancje na okres 24 miesięcy.

5
Czerwiec 2013

W postępowaniu pn. „Zakup, dostawa i instalacja spektrometru emisyjnego typu ICP OES oraz zestawu spektrometru ICP-MS z laserową ablacją dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli” – cz. 2 zamówienia, wybrana została w dniu 15 maja 2013 r., oferta złożona przez Perlan Technologies Polska   Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02 – 785 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 2 091 056 zł (netto) + 480 943,09 zł VAT = 2 572 000 zł (brutto), oraz gwarancje na okres 24 miesięcy.

5
Czerwiec 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja spektrometru emisyjnego typu ICP OES oraz zestawu spektrometru ICP-MS z laserową ablacją dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli” – cz. 1 zamówienia, wybrana została w dniu 15 maja 2013 r., oferta złożona przez  Spectro-Lab Sp. z o.o., ul. Warszawska 100/102, 05 – 092 Łomianki. Kryterium wyboru ofert była cena – 80% oraz gwarancja – 20%, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 365 800 zł (netto) + 84 134 zł VAT = 449 934 zł (brutto), oraz gwarancje na okres 24 miesięcy.

5
Czerwiec 2013

Gmina Stalowa Wola ogłosiła postępowania na zakup wyposażenia specjalistycznego dla Laboratorium Międzyuczelnianego:

  • Zakup, dostawa i instalacja dyfraktrometru rentgenowskiego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup, dostawa i instalacja spektrometru emisyjnego typu ICP OES oraz zestawu spektrometru ICP-MS z laserową ablacją dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup, dostawa i instalacja mikroanalizatora rentgenowskiego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup, dostawa i instalacja konfokalnego spektrometru ramanowskiego i mikroskopu AFM dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup, dostawa i instalacja urządzeń do określania stanu i parametrów powierzchni dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup, dostawa i instalacja Spektrometru FT-Raman z zintegrowaną przystawką FT-IR oraz mikroskopu podczerwieni dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup, dostawa i instalacja skaningowego mikroskopu elektronowego z przystawką EDS dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

  • Zakup i dostawa zrobotyzowanego systemu spawania laserowego dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli.

Zapoznaj się z:

Dokumentacją przetargową

4
Kwiecień 2013

Publikacja informacji o projekcie w prasie

Gmina Stalowa Wola rozpoczęła realizację Projektu pn:

„Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego
w Stalowej Woli”
.

Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana w dniu 17.09.2012 roku. Ze strony Gminy Stalowa Wola umowę podpisał Prezydent Andrzej Szlęzak, a ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Pan Dariusz Szewczyk – Zastępca Prezesa PARP.
Na realizację projektu Gmina Stalowa Wola otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie innowacji w wysokości 25 935 426,00 PLN.
Całkowita wartość Projektu zamyka się w kwocie 28 817 140,00 PLN.
Wkład własny Gminy Stalowa Wola wyniesie 2 881 714,00 PLN. Czytaj dalej

25
Luty 2013