Archiwum autora: Ryszard Sęczyk

Prace związane z przystosowaniem i modernizacją  budynku Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli pod potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego dobiegły końca. Protokół odbioru końcowego i przekazania inwestycji został podpisany przez wszystkie strony w dniu 16.01.2014r. Zakończone zostały również wszystkie dostawy aparatury badawczej do utworzonego Laboratorium.

[codepeople-post-map][codepeople-post-map][codepeople-post-map][codepeople-post-map][codepeople-post-map]

W ramach projektu Gmina Stalowa Wola zakupiła do Laboratorium zaawansowanych technik laserowych: zrobotyzowany system spawania laserowego, stanowisko do laserowego mikronapawania z oprzyrządowaniem, urządzenia do określania stanu i parametrów powierzchni, defektoskop ultradźwiękowy do badań metodą Phased Array, zestaw do opracowywania modeli 3D, helowy detektor szczelności.

Z kolei do  Laboratorium wysoko zaawansowanych materiałów i struktur kompozytowych zakupiono: skaningowy mikroskop elektronowy z przystawką EDS, spektrometr FT-Raman z zintegrowaną przystawką FT-IR oraz mikroskop podczerwieni, spektrometr ramanowski z mikroskopem optycznym oraz skaningowy mikroskop sił atomowych (AFM), dyfraktometr rentgenowski, spektrometr fotoelektronów XPS, mikroskopy optyczne- 2 szt., uniwersalny wysokorozdzielczy skaner wolumetryczny wraz z systemem komputerowym, spektrometr ICP-OES, spektrometr ICP-MS z laserową ablacją, mikroanalizator rentgenowski.

3
Luty 2014

Promocja Laboratorium na łamach Super Nowości

Gmina Stalowa Wola jest już na półmetku realizacji Projektu pn.: „Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”. Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana w dniu 17.09.2012 roku. Ze strony Gminy Stalowa Wola umowę podpisał Prezydent Andrzej Szlęzak, a ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Pan Dariusz Szewczyk – Zastępca Prezesa PARP. Na jego realizację Gmina Stalowa Wola otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie innowacji w wysokości 25 935 426,00 PLN.  Całkowita wartość Projektu zamyka się w kwocie 28 817 140,00 PLN. Wkład własny Gminy Stalowa Wola wyniesie 2 881 714,00 PLN. Planowany termin zakończenia realizacji Projektu to: 31.12.2013 r.

Celem głównym niniejszego Projektu jest zwiększenie konkurencyjności Miasta Stalowa Wola przez stworzenie warunków stymulujących współpracę nauki i gospodarki. Utworzenie Międzyuczelnianego Laboratorium naukowo-badawczego w Stalowej Woli korzystnie wpłynie na poprawę sytuacji przedsiębiorców regionu działających w branżach strategicznych dla rozwoju gospodarczego oraz działających w regionie jednostek badawczo-rozwojowych i kadr naukowo-badawczych, a także będzie miało szerokie oddziaływanie społeczno-gospodarcze i ekonomiczne.

Celami bezpośrednimi związanymi z realizacją Projektu i podejmowanymi działaniami będzie  inicjowanie współpracy sektora nauki i przedsiębiorstw w wyniku stworzenia infrastruktury badawczo-rozwojowej, a także intensyfikacja transferu wiedzy i technologii między jednostkami badawczo-rozwojowymi i firmami. Istotny jest też rozwój potencjału intelektualnego mikroregionu poprzez stworzenie warunków do nabycia kwalifikacji i doświadczenia.

Utworzenie Laboratorium Międzyuczelnianego prowadzącego prace badawczo-rozwojowe jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw działających w strategicznych sektorach mikroregionu i w znaczący sposób wpłynie na zbliżenie świata nauki i przedsiębiorczości a także uczyni ze Stalowej Woli silny ośrodek innowacyjnej przedsiębiorczości, atrakcyjny dla kolejnych podmiotów gospodarczych.

Realizacja przedmiotowego Projektu przyniesie również długoterminowe korzyści społeczno-ekonomiczne dla regionu i społeczności lokalnej. Już w 2014 r zaplanowane są 3 projekty badawcze w oparciu o tworzoną infrastrukturę. Międzyuczelniane Laboratorium naukowo-badawcze, zlokalizowane zostanie w pomieszczeniach Inkubatora Technologicznego, specjalnie do tego celu zaadaptowanych. Laboratorium będzie się znajdować w sprzyjającym sąsiedztwie stalowowolskich uczelni takich jak Politechnika Rzeszowska i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz w zasięgu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  EURO-PARK WISŁOSAN.

Na ukończeniu jest zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń dla potrzeb dwóch funkcjonalnie wyodrębnionych laboratoriów tj. Laboratorium wysoko zaawansowanych materiałów i struktur kompozytowych i Laboratorium zaawansowanych technik laserowych, które utworzą naukowo-badawcze Laboratorium Międzyuczelniane.

Aktualnie Gmina Stalowa Wola rozstrzygnęła już wszystkie postępowania przetargowe oraz podpisała wszystkie umowy na dostawę specjalistycznych maszyn i urządzeń. Wkrótce rozpoczną się prace związane z przebudową hali pod potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego, które mają na celu dostosowanie istniejących pomieszczeń do potrzeb specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej. Prace adaptacyjne polegać będą głównie na doprowadzeniu niezbędnych mediów takich jak: instalacji elektrycznych o różnym napięciu, instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych oraz pracach ogólnobudowlanych. Ponadto w miarę możliwości realizowane są także dostawy specjalistycznego sprzętu, których zakończenie planowane jest na przełomie listopada i grudnia 2013 roku.

Do Laboratorium zaawansowanych technik laserowych zakupiono następujący sprzęt:

 • zrobotyzowany system spawania laserowego
 • stanowisko do laserowego mikronapawania z oprzyrządowaniem
 • urządzenia do określania stanu i parametrów powierzchni
 • defektoskop ultradźwiękowy do badań metodą Phased Array
 • zestaw do opracowywania modeli 3D
 • helowy detektor szczelności

Z kolei do Laboratorium inżynierii materiałowej zakupiono:

 • skaningowy mikroskop elektronowy z przystawką EDS
 • spektrometr FT-Raman z zintegrowaną przystawką FT-IR oraz mikroskopu podczerwieni
 • spektrometr ramanowski z mikroskopem optycznym oraz skaningowy mikroskop sił atomowych (AFM)
 • dyfraktometr rentgenowski
 • spektrometr fotoelektronów XPS
 • mikroskopy optyczne
 • uniwersalny wysokorozdzielczy skaner wolumetryczny wraz z systemem komputerowym
 • spektrometr ICP-OES
 • spektrometr ICP-MS z laserową ablacją
 • mikroanalizator rentgenowski

Aparaturę badawczą do Laboratorium zaawansowanych technik laserowych dostarczają firmy: TRUMPF POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.; Alfred Nitschke FREDEN Zakład Narzędzi i Wdrażania Technologii; ITA Sp. z o. o. S.K.A.; Olympus Polska Sp. z o. o.; CARL ZEISS Sp. z o.o.; APVACUUM Sp. z o.o.

Aparaturę badawczą do Laboratorium inżynierii materiałowej dostarczają firmy: Uni-Export Instruments Polska; Spectro-Lab Sp. z o. o.; Renishaw Sp. z o. o.; PANalytical B.V.; Andrzej Wiśniewski COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza; MIKROLAB Tadeusz Gągała; ITA Sp. z o. o. S.K.A.; Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.;

Realizowany projekt jest wynikiem analizy potrzeb i identyfikacji kierunków rozwoju miasta Stalowa Wola, a zarazem stanowi inwestycję oryginalną i jednostkową, niekonkurencyjną do żadnej istniejącej w obszarze terytorialnym gminy Stalowa Wola i przeznaczoną na realizację dotąd niezaspokojonych potrzeb odbiorców wsparcia, w wymienionym obszarze będącym w założeniu projektu obszarem jej bezpośredniego oddziaływania.

Projekt realizuje Zespół Projektowy ds. Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Stalowa Wola.

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

 

29
Listopad 2013

Przebudowa pomieszczeń na potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa Inkubatora Technologicznego na potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 4 listopada 2013 r., oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD Szczepański Tadeusz, ul. Słowackiego 24, 35 – 060 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena, w/w podmiot złożył najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny tj. 777 777 zł (netto) + 178 888,71 zł VAT = 956 665,71 zł (brutto).

7
Październik 2013

Portal Stalowka.net o adaptacji pomieszczeń pod potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego

“Wykonawca ma za zadanie przenieść i zainstalować istniejące oraz nowe maszyny i urządzenia, a także wydzielić i przystosować osobne pomieszczenia pod potrzeby laboratorium. Konieczne będzie m.in. wykonanie fundamentu pod zrobotyzowane stanowisko spawania laserowego, kanałów betonowych, konstrukcji stalowych na dachu, wymiana przeszklonych ścian oraz wykonanie wentylacji i klimatyzacji.”

“Komplet najnowocześniejszego w skali Europy i świata sprzętu oraz aparatury ma trafić do Laboratorium do końca tego roku. Znajdą się w nim m.in. spektrometry do otrzymywania i analizy widma promieniowania, mikroskop elektronowy, który umożliwia badanie struktury materii na poziomie atomowym czy tomografy rentgenowskie. Ponadto Laboratorium ma być wyposażone w pomocnicze przyrządy do pomiarów do spawania laserowego, w tym zestaw do opracowania modelów 3D i helowy detektor szczelności.”

http://www.stalowka.net/wiadomosci.php?dx=11398

 

2
Październik 2013

Przetarg na adaptację pomieszczeń pod potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego

Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie i zainstalowanie istniejących oraz nowych maszyn i urządzeń, a także wydzielenie osobnych pomieszczeń pod potrzeby laboratorium w ramach realizowanego projektu pn. ,,Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli” realizowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013; Priorytet I: Nowoczesna  gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie innowacji.

http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-1203-499

 

 

27
Wrzesień 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja mikroskopów optycznych dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 2 sierpnia 2013 r., oferta wykonawcy MikroLAB Tadeusz Gągała z siedzibą w Lublinie przy ul. Puławskiej 25 U5.
Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył ofertę na kwotę 359.160,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 12 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.

2
Sierpień 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i montaż stanowiska do laserowego mikronapawania z oprzyrządowaniem dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 2 sierpnia 2013 r., oferta wykonawcy FREDEN Zakład Narzędzi i Wdrażania Technologii Alfred Nitschke z siedzibą przy ul. Lelewela 30 w Poznaniu.
Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył ofertę na kwotę 457.969,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.

2
Sierpień 2013

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, dostawa i instalacja Uniwersalnego wysokorozdzielczego skanera wolumetrycznego wraz z systemem komputerowym dla Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, wybrana została,  w dniu 19 lipca 2013 r., oferta wykonawcy ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Z siedzibą przy ul. Poznańskiej 104 w Skórzewie.
Kryterium wyboru ofert była cena – 80 % oraz gwarancja 20 %. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 3.499.350,00 zł brutto oraz oświadczył że udziela na wszystkie podzespoły 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.

20
Lipiec 2013