Archiwum autora: Ryszard Sęczyk

Wyniki analizy XRF

Z wynikami i wnioskami szybkiej analizy XRF próbek igliwia sosny ze strefy przemysłowej w Stalowej Woli oraz szklanej stłuczki z różnego rodzaju oświetlenia można zapoznać się klikając na poniższy link, pod  którym znajduje się opracowanie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli i Inkubatora Technologicznego:

Analiza xrf

 

29
Czerwiec 2015

Efekty prac przeprowadzonych w Laboratorium:

W ramach wspólnie realizowanej umowy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Laboratorium dotyczącej współpracy przy realizacji zadania badawczego „Społeczny odbiór zjawisk zanieczyszczeń środowiska” ukazały się rozdziały w monografii Gospodarka Komunalna opisujące nowe rozwiązania i technologię. W ramach prac badane były próbki odpadów mineralnych i produktów spiekania. Badania realizowane były w Laboratorium Międzyuczelnianym metodami fluorescencji rentgenowskiej, dyfrakcji rentgenowskiej, tomografii, spektrometrii ICP MS LA i piknometrycznymi. Wspólnie realizowane prace badawcze mają na celu optymalizację metody utylizacji odpadów mineralnych w przemyśle budowlanym.

Wyniki prac prezentowane były na I Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej Innowacyjne Rozwiązania i Technologię w Gospodarce Komunalnej Aspekty Technologiczne, Ekonomiczne, Prawne i Społeczne 2-3 czerwca Stalowa Wola.

Realizacja wspólnych badań z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie dotycząca współpracy przy realizacji zadania badawczego Uniwersytetu VKB/DS1 Otrzymywanie i właściwości biodegradowalnych opakowań żywności zaowocowała wspólną publikacją w czasopiśmie International Journal of Biological Macromolecules. Badania wykonywane były z użyciem spektrometrów podczerwieni i ramanowskich znajdujących się w Laboratorium Międzyuczelnianym.

15
Czerwiec 2015

Publikacja dotycząca zrealizowanego w Laboratorium badania osadów ściekowych do produkcji kruszyw lekkich

Z wynikami przeprowadzonego badania na temat wykorzystania osadów ściekowych do produkcji kruszyw lekkich oraz wnioskami, można zapoznać się klikając na poniższy link do publikacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytutu Inżynierii Środowiska, Katedry Chemii Analitycznej Środowiska:

Badanie nt. wykorzystania osadów ściekowych

 

 

15
Czerwiec 2015

Badania realizowane przez Laboratorium Międzyuczelniane

Laboratorium Międzyuczelniane w Stalowej Woli realizuje szereg badań powiązanych z różnymi dziedzinami nauki takimi jak Chemia, Biologia czy Inżynieria materiałowa. W chwili obecnej Laboratorium prowadzi badania i prace rozwojowe zlecone przez takie uczelnie wyższe jak: Politechnika Śląska, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, PMKiB ICBN KUL oraz instytuty: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Badania/prace rozwojowe, które zostały zrealizowane przez Laboratorium w 2014 roku:

 • Technologia cięcia, oczyszczania i spawania laserowego cienkich blach ze stopu Inconel 718 Inżynieria materiałowa – prace rozwojowe – Politechnika Rzeszowska, Ultratech (badanie zostało zrealizowane w terminie do 01.12.2014 r.)
 • Identyfikacja Cd w tkankach zarodków kurzych –Biologia – badania podstawowe – Uniwersytet Rzeszowski (badanie zostało zrealizowane w terminie do 01.12.2014 r.)
 • Zróżnicowanie zawartości izotopów ołowiu w historycznych stopach miedzi z próbą określenia chronologii (I.2.III.1) – Chemia – badania podstawowe – Instytut Archeologii i Etnologii PAN (badanie zostało zrealizowane w terminie do 01.12.2014 r.)

Pozostałe badania podstawowe i prace rozwojowe rozpoczęte w 2014 roku, realizowane przez Laboratorium do chwili obecnej:

 • Badania betonów SCC z kruszywem odpadowym IS – Inżynieria materiałowa – prace rozwojowe Politechnika Śląska – Wydział Budownictwa
 • Badanie mechanizmów kontaminacji roślin warzywnych i pastewnych metalami ciężkimi poprzez depozycję pyłu atmosferycznego – Chemia – badania podstawowe – KUL ICBN
 • Spektroskopowe metody kontroli produkcji ektoiny – Chemia – prace rozwojowe – PMKiB ICBN KUL i Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL
 • Badania powierzchni po implantacji jonów spektroskopią ramanowską  – Chemia badania podstawowe – PMKiB ICBN KUL
 • Zastosowanie techniki liofilizacji w  produkcji ektoiny – Chemia- prace rozwojowe – PMKiB ICBN KUL i Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL
 • Analiza As i Hg metodą ICP MS w ektoinie otrzymanej z bakterii z różnych lokalizacji – Chemia- prace rozwojowe – PMKiB ICBN KUL i Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL
 • Zastosowanie melisopalinologii w identyfikacji pochodzenia botanicznego miodów – Biologiabadania stosowane/ przemysłowe – Uniwersytet Rzeszowski
 • Opracownie metody prasowania frakcji mineralnej – Inżynieria materiałowa – badania stosowane/ przemysłowe – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Opracowanie metodyki analizy włókien i past długopisowych metodami nieniszczącymi – Chemia – badania stosowane/ przemysłowe – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Zastosowanie metod tomograficznych w detekcji nieszczelności w elementach zgrzewanych -Inżynieria materiałowa – badania stosowane/ przemysłowe – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 Badania stosowane, których przewidywanym terminem ukończenia jest 01.06.2015 rok:

 • Analiza metali ciężkich w ściekach pogalwanicznych – Chemia – badania stosowane przemysłowe – Katedra Chemii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Monitorowanie występowania metali ciężkich w materiale roślinnym w otoczeniu zakładów przemysłowych –  Chemia – badania podstawowe – Katedra Chemii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ocena zagrożenia emisją metali ciężkich z różnych typów oświetlenia – Chemia – badania stosowane/ przemysłowe – Katedra Chemii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Analiza cieczy chłodzących z elektrodrążenia pod kątem zagrożenia emisją metali ciężkich – Chemia – badania stosowane/ przemysłowe – Katedra Chemii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

13
Marzec 2015

W czasie realizacji projektu oraz po zakończeniu działań rzeczowych skupiono się na promocji i pokazaniu możliwości wykorzystania zakupionego sprzętu i urządzeń laboratoryjnych. Podjęto współpracę z instytucjami, które będą korzystać z zakupionej w ramach realizacji projektu aparatury naukowo-badawczej.

W tym celu Operator Laboratorium Międzyuczelnianego, którym jest Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. z/s przy ul. Kwiatkowskiego 9 w Stalowej Woli zawarł umowy/porozumienia o współpracy z: Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie (w dniu 04.12.2014 r.), na podstawie którego strony będą prowadzić badania w ramach wspólnie pozyskiwanych środków, porozumienie z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie – Laboratorium Bio- i Archeometrii (z dnia 21.10.2014 r.) regulujące zasady udostępnienia aparatury badawczej Laboratorium przy realizacji zadania badawczego „Zróżnicowanie zawartości izotopów ołowiu w historycznych stopach miedzi z próbą określenia chronologii”, umowę o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim (z dnia 03.11.2014 r.) w zakresie prowadzenia badań w ramach wspólnie pozyskiwanych środków pt. “Zastosowanie melisopalinologii w identyfiakacji pochodzenia botanicznego miodów” oraz umowę o realizację projektu badawczego (z dnia 25.11.2014 r.) z Wydziałem Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w sprawie realizacji zadania badawczego pn. „Badanie zawartości frakcji mineralnej w stałych odpadach komunalnych”, a także umowę o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie – Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych (z dnia 22.01.2015 r.) , której celem jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Uniwersytetu oraz potencjału i pozycji Laboratorium Międzyuczelnianego. Głównymi kierunkami współdziałania stron w ramach niniejszej umowy są: prowadzenie badań naukowych w ramach wspólnie pozyskiwanych środków oraz współpraca z zakresie kształcenia i dokształcania.

30
Styczeń 2015

Gmina Stalowa Wola jest już na półmetku realizacji Projektu pn.: „Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”. Umowa o dofinansowanie Projektu została podpisana w dniu 17.09.2012 roku. Ze strony Gminy Stalowa Wola umowę podpisał Prezydent Andrzej Szlęzak, a ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Pan Dariusz Szewczyk – Zastępca Prezesa PARP. Na jego realizację Gmina Stalowa Wola otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie innowacji w wysokości 25 935 426,00 PLN.  Całkowita wartość Projektu zamyka się w kwocie 28 817 140,00 PLN. Wkład własny Gminy Stalowa Wola wyniesie 2 881 714,00 PLN. Planowany termin zakończenia realizacji Projektu to: 31.12.2013 r.

Celem głównym niniejszego Projektu jest zwiększenie konkurencyjności Miasta Stalowa Wola przez stworzenie warunków stymulujących współpracę nauki i gospodarki. Utworzenie Międzyuczelnianego Laboratorium naukowo-badawczego w Stalowej Woli korzystnie wpłynie na poprawę sytuacji przedsiębiorców regionu działających w branżach strategicznych dla rozwoju gospodarczego oraz działających w regionie jednostek badawczo-rozwojowych i kadr naukowo-badawczych, a także będzie miało szerokie oddziaływanie społeczno-gospodarcze i ekonomiczne.

Celami bezpośrednimi związanymi z realizacją Projektu i podejmowanymi działaniami będzie  inicjowanie współpracy sektora nauki i przedsiębiorstw w wyniku stworzenia infrastruktury badawczo-rozwojowej, a także intensyfikacja transferu wiedzy i technologii między jednostkami badawczo-rozwojowymi i firmami. Istotny jest też rozwój potencjału intelektualnego mikroregionu poprzez stworzenie warunków do nabycia kwalifikacji i doświadczenia.

Utworzenie Laboratorium Międzyuczelnianego prowadzącego prace badawczo-rozwojowe jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw działających w strategicznych sektorach mikroregionu i w znaczący sposób wpłynie na zbliżenie świata nauki i przedsiębiorczości a także uczyni ze Stalowej Woli silny ośrodek innowacyjnej przedsiębiorczości, atrakcyjny dla kolejnych podmiotów gospodarczych.

Realizacja przedmiotowego Projektu przyniesie również długoterminowe korzyści społeczno-ekonomiczne dla regionu i społeczności lokalnej. Już w 2014 r zaplanowane są 3 projekty badawcze w oparciu o tworzoną infrastrukturę. Międzyuczelniane Laboratorium naukowo-badawcze, zlokalizowane zostanie w pomieszczeniach Inkubatora Technologicznego, specjalnie do tego celu zaadaptowanych. Laboratorium będzie się znajdować w sprzyjającym sąsiedztwie stalowowolskich uczelni takich jak Politechnika Rzeszowska i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz w zasięgu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  EURO-PARK WISŁOSAN.

Na ukończeniu jest zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń dla potrzeb dwóch funkcjonalnie wyodrębnionych laboratoriów tj. Laboratorium wysoko zaawansowanych materiałów i struktur kompozytowych i Laboratorium zaawansowanych technik laserowych, które utworzą naukowo-badawcze Laboratorium Międzyuczelniane.

Aktualnie Gmina Stalowa Wola rozstrzygnęła już wszystkie postępowania przetargowe oraz podpisała wszystkie umowy na dostawę specjalistycznych maszyn i urządzeń. Wkrótce rozpoczną się prace związane z przebudową hali pod potrzeby Laboratorium Międzyuczelnianego, które mają na celu dostosowanie istniejących pomieszczeń do potrzeb specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej. Prace adaptacyjne polegać będą głównie na doprowadzeniu niezbędnych mediów takich jak: instalacji elektrycznych o różnym napięciu, instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych oraz pracach ogólnobudowlanych. Ponadto w miarę możliwości realizowane są także dostawy specjalistycznego sprzętu, których zakończenie planowane jest na przełomie listopada i grudnia 2013 roku.

 Do Laboratorium zaawansowanych technik laserowych zakupiono następujący sprzęt:

·         zrobotyzowany system spawania laserowego

·         stanowisko do laserowego mikronapawania z oprzyrządowaniem

·         urządzenia do określania stanu i parametrów powierzchni

·         defektoskop ultradźwiękowy do badań metodą Phased Array

·         zestaw do opracowywania modeli 3D

·         helowy detektor szczelności

 Z kolei do  Laboratorium wysoko zaawansowanych materiałów i struktur kompozytowych zakupiono:

·   skaningowy mikroskop elektronowy z przystawką EDS

·   spektrometr FT-Raman z zintegrowaną przystawką FT-IR oraz mikroskopu podczerwieni

· spektrometr ramanowski z mikroskopem optycznym oraz skaningowy mikroskop sił   atomowych (AFM)

·  dyfraktometr rentgenowski

·  spektrometr fotoelektronów XPS

·  mikroskopy optyczne

· uniwersalny wysokorozdzielczy skaner wolumetryczny wraz z systemem komputerowym

·  spektrometr ICP-OES

·  spektrometr ICP-MS z laserową ablacją

·  mikroanalizator rentgenowski

 Aparaturę badawczą do Laboratorium zaawansowanych technik laserowych dostarczają firmy: TRUMPF POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.; Alfred Nitschke FREDEN Zakład Narzędzi i Wdrażania Technologii; ITA Sp. z o. o. S.K.A.; Olympus Polska Sp. z o. o.; CARL ZEISS Sp. z o.o.; APVACUUM Sp. z o.o.

Aparaturę badawczą do Laboratorium inżynierii materiałowej dostarczają firmy: Uni-Export Instruments Polska; Spectro-Lab Sp. z o. o.; Renishaw Sp. z o. o.; PANalytical B.V.; Andrzej Wiśniewski COMEF Aparatura Naukowo-Badawcza; MIKROLAB Tadeusz Gągała; ITA Sp. z o. o. S.K.A.; Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.;

Realizowany projekt jest wynikiem analizy potrzeb i identyfikacji kierunków rozwoju miasta Stalowa Wola, a zarazem stanowi inwestycję oryginalną i jednostkową, niekonkurencyjną do żadnej istniejącej w obszarze terytorialnym gminy Stalowa Wola i przeznaczoną na realizację dotąd niezaspokojonych potrzeb odbiorców wsparcia, w wymienionym obszarze będącym w założeniu projektu obszarem jej bezpośredniego oddziaływania.

Projekt realizuje Zespół Projektowy ds. Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Stalowa Wola.

 

5
Listopad 2014

W dniu 10 lipca 2014 roku Gmina Stalowa Wola podpisała umowę z Operatorem Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego –  Inkubatorem Technologicznym Sp. z o.o. z/s w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 9.

Umowa na zarządzanie aparaturą badawczą i urządzeniami laboratoryjnymi zakupionymi w ramach projektu pn. „Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli” została zawarta na okres 4 lat i opiewa na kwotę 295 200,00 PLN brutto.

14
Lipiec 2014

21 marca 2014 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli

Uroczystości związane z otwarciem Laboratorium Międzyuczelnianego oraz konferencja prasowa odbyły się w budynku Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli oraz budynku Inkubatora Technologicznego. Podczas konferencji Kierownik Zespołu Projektowego ds. Funduszy Europejskich odpowiedzialnego za realizację projektu dr Ryszard Sęczyk przedstawił główne założenia oraz korzyści płynące z realizacji projektu. Prof. dr hab. Andrzej Kuczumow – Dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz dr hab. inż. Jarosław Sęp, prof. Politechniki Rzeszowskiej przedstawili możliwości oraz płaszczyzny współpracy uczelni wyższych z Laboratorium Międzyuczelnianym. Dr Jakub Nowak z Katedry Chemii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku KUL zaprezentował szerokie możliwości i innowacyjność sprzętu zakupionego na potrzeby Laboratorium podczas swojego wystąpienia pt. “Aparatura i wyposażenie Laboratorium Wysokozaawansowanych Materiałów i Struktur Kompozytowych  – opis, kierunki badań i wybrane aplikacje” . Referat pt. “Infrastruktura wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie Polski południowo-wschodniej” wygłosiła również Pani Marzena Mażewska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Ekspert SOOIPP i PARP.  W drugiej części konferencji, która miała miejsce w budynku Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli dr Joanna Hołub-Iwan z Uniwersytetu Szczecińskiego,  ekspert SOOIPP i PARP przedstawiła stan i perspektywy współpracy nauki z przemysłem oraz wsparcie dla innowacji i prac B+R w Polsce w najbliższych latach. Podczas tej części konferencji zaprezentowane zostały ponadto możliwości aparatury i sprzętu laboratoryjnego zakupionego na potrzeby niniejszego projektu.

Fotorelacja:

 

25
Marzec 2014