Badania realizowane przez Laboratorium Międzyuczelniane

Laboratorium Międzyuczelniane w Stalowej Woli realizuje szereg badań powiązanych z różnymi dziedzinami nauki takimi jak Chemia, Biologia czy Inżynieria materiałowa. W chwili obecnej Laboratorium prowadzi badania i prace rozwojowe zlecone przez takie uczelnie wyższe jak: Politechnika Śląska, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, PMKiB ICBN KUL oraz instytuty: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Badania/prace rozwojowe, które zostały zrealizowane przez Laboratorium w 2014 roku:

 • Technologia cięcia, oczyszczania i spawania laserowego cienkich blach ze stopu Inconel 718 Inżynieria materiałowa – prace rozwojowe – Politechnika Rzeszowska, Ultratech (badanie zostało zrealizowane w terminie do 01.12.2014 r.)
 • Identyfikacja Cd w tkankach zarodków kurzych –Biologia – badania podstawowe – Uniwersytet Rzeszowski (badanie zostało zrealizowane w terminie do 01.12.2014 r.)
 • Zróżnicowanie zawartości izotopów ołowiu w historycznych stopach miedzi z próbą określenia chronologii (I.2.III.1) – Chemia – badania podstawowe – Instytut Archeologii i Etnologii PAN (badanie zostało zrealizowane w terminie do 01.12.2014 r.)

Pozostałe badania podstawowe i prace rozwojowe rozpoczęte w 2014 roku, realizowane przez Laboratorium do chwili obecnej:

 • Badania betonów SCC z kruszywem odpadowym IS – Inżynieria materiałowa – prace rozwojowe Politechnika Śląska – Wydział Budownictwa
 • Badanie mechanizmów kontaminacji roślin warzywnych i pastewnych metalami ciężkimi poprzez depozycję pyłu atmosferycznego – Chemia – badania podstawowe – KUL ICBN
 • Spektroskopowe metody kontroli produkcji ektoiny – Chemia – prace rozwojowe – PMKiB ICBN KUL i Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL
 • Badania powierzchni po implantacji jonów spektroskopią ramanowską  – Chemia badania podstawowe – PMKiB ICBN KUL
 • Zastosowanie techniki liofilizacji w  produkcji ektoiny – Chemia- prace rozwojowe – PMKiB ICBN KUL i Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL
 • Analiza As i Hg metodą ICP MS w ektoinie otrzymanej z bakterii z różnych lokalizacji – Chemia- prace rozwojowe – PMKiB ICBN KUL i Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL
 • Zastosowanie melisopalinologii w identyfikacji pochodzenia botanicznego miodów – Biologiabadania stosowane/ przemysłowe – Uniwersytet Rzeszowski
 • Opracownie metody prasowania frakcji mineralnej – Inżynieria materiałowa – badania stosowane/ przemysłowe – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Opracowanie metodyki analizy włókien i past długopisowych metodami nieniszczącymi – Chemia – badania stosowane/ przemysłowe – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Zastosowanie metod tomograficznych w detekcji nieszczelności w elementach zgrzewanych -Inżynieria materiałowa – badania stosowane/ przemysłowe – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 Badania stosowane, których przewidywanym terminem ukończenia jest 01.06.2015 rok:

 • Analiza metali ciężkich w ściekach pogalwanicznych – Chemia – badania stosowane przemysłowe – Katedra Chemii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Monitorowanie występowania metali ciężkich w materiale roślinnym w otoczeniu zakładów przemysłowych –  Chemia – badania podstawowe – Katedra Chemii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ocena zagrożenia emisją metali ciężkich z różnych typów oświetlenia – Chemia – badania stosowane/ przemysłowe – Katedra Chemii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Analiza cieczy chłodzących z elektrodrążenia pod kątem zagrożenia emisją metali ciężkich – Chemia – badania stosowane/ przemysłowe – Katedra Chemii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

13
Marzec 2015