W czasie realizacji projektu oraz po zakończeniu działań rzeczowych skupiono się na promocji i pokazaniu możliwości wykorzystania zakupionego sprzętu i urządzeń laboratoryjnych. Podjęto współpracę z instytucjami, które będą korzystać z zakupionej w ramach realizacji projektu aparatury naukowo-badawczej.

W tym celu Operator Laboratorium Międzyuczelnianego, którym jest Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. z/s przy ul. Kwiatkowskiego 9 w Stalowej Woli zawarł umowy/porozumienia o współpracy z: Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie (w dniu 04.12.2014 r.), na podstawie którego strony będą prowadzić badania w ramach wspólnie pozyskiwanych środków, porozumienie z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie – Laboratorium Bio- i Archeometrii (z dnia 21.10.2014 r.) regulujące zasady udostępnienia aparatury badawczej Laboratorium przy realizacji zadania badawczego „Zróżnicowanie zawartości izotopów ołowiu w historycznych stopach miedzi z próbą określenia chronologii”, umowę o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim (z dnia 03.11.2014 r.) w zakresie prowadzenia badań w ramach wspólnie pozyskiwanych środków pt. „Zastosowanie melisopalinologii w identyfiakacji pochodzenia botanicznego miodów” oraz umowę o realizację projektu badawczego (z dnia 25.11.2014 r.) z Wydziałem Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w sprawie realizacji zadania badawczego pn. „Badanie zawartości frakcji mineralnej w stałych odpadach komunalnych”, a także umowę o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie – Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych (z dnia 22.01.2015 r.) , której celem jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Uniwersytetu oraz potencjału i pozycji Laboratorium Międzyuczelnianego. Głównymi kierunkami współdziałania stron w ramach niniejszej umowy są: prowadzenie badań naukowych w ramach wspólnie pozyskiwanych środków oraz współpraca z zakresie kształcenia i dokształcania.

30
Styczeń 2015