W dniu 10 lipca 2014 roku Gmina Stalowa Wola podpisała umowę z Operatorem Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego –  Inkubatorem Technologicznym Sp. z o.o. z/s w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 9.

Umowa na zarządzanie aparaturą badawczą i urządzeniami laboratoryjnymi zakupionymi w ramach projektu pn. „Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli” została zawarta na okres 4 lat i opiewa na kwotę 295 200,00 PLN brutto.

14
Lipiec 2014