Prezentacja dotycząca zastosowania nanotomografii w obrazowaniu struktury porcelany

Nanotomografia jest metodą pozwalającą ocenić jednorodność materiałów w sposób najmniej niszczący, umożliwia wykrycie porów i defektów w materiale, które przyczyniają się do obniżenia jego właściwości mechanicznych i jest wykorzystywana w ocenie jakości struktury ceramiki w gotowych pracach protetycznych.

Z pełną informacją na temat nanotomografii można zapoznać się klikając na poniżej zamieszczony link:

PREZENTACJA

 

28
Wrzesień 2015

Wyniki analizy XRF

Z wynikami i wnioskami szybkiej analizy XRF próbek igliwia sosny ze strefy przemysłowej w Stalowej Woli oraz szklanej stłuczki z różnego rodzaju oświetlenia można zapoznać się klikając na poniższy link, pod  którym znajduje się opracowanie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli i Inkubatora Technologicznego:

Analiza xrf

 

29
Czerwiec 2015

Efekty prac przeprowadzonych w Laboratorium:

W ramach wspólnie realizowanej umowy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Laboratorium dotyczącej współpracy przy realizacji zadania badawczego „Społeczny odbiór zjawisk zanieczyszczeń środowiska” ukazały się rozdziały w monografii Gospodarka Komunalna opisujące nowe rozwiązania i technologię. W ramach prac badane były próbki odpadów mineralnych i produktów spiekania. Badania realizowane były w Laboratorium Międzyuczelnianym metodami fluorescencji rentgenowskiej, dyfrakcji rentgenowskiej, tomografii, spektrometrii ICP MS LA i piknometrycznymi. Wspólnie realizowane prace badawcze mają na celu optymalizację metody utylizacji odpadów mineralnych w przemyśle budowlanym.

Wyniki prac prezentowane były na I Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej Innowacyjne Rozwiązania i Technologię w Gospodarce Komunalnej Aspekty Technologiczne, Ekonomiczne, Prawne i Społeczne 2-3 czerwca Stalowa Wola.

Realizacja wspólnych badań z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie dotycząca współpracy przy realizacji zadania badawczego Uniwersytetu VKB/DS1 Otrzymywanie i właściwości biodegradowalnych opakowań żywności zaowocowała wspólną publikacją w czasopiśmie International Journal of Biological Macromolecules. Badania wykonywane były z użyciem spektrometrów podczerwieni i ramanowskich znajdujących się w Laboratorium Międzyuczelnianym.

15
Czerwiec 2015

Publikacja dotycząca zrealizowanego w Laboratorium badania osadów ściekowych do produkcji kruszyw lekkich

Z wynikami przeprowadzonego badania na temat wykorzystania osadów ściekowych do produkcji kruszyw lekkich oraz wnioskami, można zapoznać się klikając na poniższy link do publikacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytutu Inżynierii Środowiska, Katedry Chemii Analitycznej Środowiska:

Badanie nt. wykorzystania osadów ściekowych

 

 

15
Czerwiec 2015

Badania realizowane przez Laboratorium Międzyuczelniane

Laboratorium Międzyuczelniane w Stalowej Woli realizuje szereg badań powiązanych z różnymi dziedzinami nauki takimi jak Chemia, Biologia czy Inżynieria materiałowa. W chwili obecnej Laboratorium prowadzi badania i prace rozwojowe zlecone przez takie uczelnie wyższe jak: Politechnika Śląska, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, PMKiB ICBN KUL oraz instytuty: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Badania/prace rozwojowe, które zostały zrealizowane przez Laboratorium w 2014 roku:

 • Technologia cięcia, oczyszczania i spawania laserowego cienkich blach ze stopu Inconel 718 Inżynieria materiałowa – prace rozwojowe – Politechnika Rzeszowska, Ultratech (badanie zostało zrealizowane w terminie do 01.12.2014 r.)
 • Identyfikacja Cd w tkankach zarodków kurzych –Biologia – badania podstawowe – Uniwersytet Rzeszowski (badanie zostało zrealizowane w terminie do 01.12.2014 r.)
 • Zróżnicowanie zawartości izotopów ołowiu w historycznych stopach miedzi z próbą określenia chronologii (I.2.III.1) – Chemia – badania podstawowe – Instytut Archeologii i Etnologii PAN (badanie zostało zrealizowane w terminie do 01.12.2014 r.)

Pozostałe badania podstawowe i prace rozwojowe rozpoczęte w 2014 roku, realizowane przez Laboratorium do chwili obecnej:

 • Badania betonów SCC z kruszywem odpadowym IS – Inżynieria materiałowa – prace rozwojowe Politechnika Śląska – Wydział Budownictwa
 • Badanie mechanizmów kontaminacji roślin warzywnych i pastewnych metalami ciężkimi poprzez depozycję pyłu atmosferycznego – Chemia – badania podstawowe – KUL ICBN
 • Spektroskopowe metody kontroli produkcji ektoiny – Chemia – prace rozwojowe – PMKiB ICBN KUL i Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL
 • Badania powierzchni po implantacji jonów spektroskopią ramanowską  – Chemia badania podstawowe – PMKiB ICBN KUL
 • Zastosowanie techniki liofilizacji w  produkcji ektoiny – Chemia- prace rozwojowe – PMKiB ICBN KUL i Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL
 • Analiza As i Hg metodą ICP MS w ektoinie otrzymanej z bakterii z różnych lokalizacji – Chemia- prace rozwojowe – PMKiB ICBN KUL i Katedra Biochemii i Chemii Środowiska KUL
 • Zastosowanie melisopalinologii w identyfikacji pochodzenia botanicznego miodów – Biologiabadania stosowane/ przemysłowe – Uniwersytet Rzeszowski
 • Opracownie metody prasowania frakcji mineralnej – Inżynieria materiałowa – badania stosowane/ przemysłowe – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Opracowanie metodyki analizy włókien i past długopisowych metodami nieniszczącymi – Chemia – badania stosowane/ przemysłowe – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Zastosowanie metod tomograficznych w detekcji nieszczelności w elementach zgrzewanych -Inżynieria materiałowa – badania stosowane/ przemysłowe – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 Badania stosowane, których przewidywanym terminem ukończenia jest 01.06.2015 rok:

 • Analiza metali ciężkich w ściekach pogalwanicznych – Chemia – badania stosowane przemysłowe – Katedra Chemii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Monitorowanie występowania metali ciężkich w materiale roślinnym w otoczeniu zakładów przemysłowych –  Chemia – badania podstawowe – Katedra Chemii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Ocena zagrożenia emisją metali ciężkich z różnych typów oświetlenia – Chemia – badania stosowane/ przemysłowe – Katedra Chemii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Analiza cieczy chłodzących z elektrodrążenia pod kątem zagrożenia emisją metali ciężkich – Chemia – badania stosowane/ przemysłowe – Katedra Chemii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

13
Marzec 2015

W czasie realizacji projektu oraz po zakończeniu działań rzeczowych skupiono się na promocji i pokazaniu możliwości wykorzystania zakupionego sprzętu i urządzeń laboratoryjnych. Podjęto współpracę z instytucjami, które będą korzystać z zakupionej w ramach realizacji projektu aparatury naukowo-badawczej.

W tym celu Operator Laboratorium Międzyuczelnianego, którym jest Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. z/s przy ul. Kwiatkowskiego 9 w Stalowej Woli zawarł umowy/porozumienia o współpracy z: Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie (w dniu 04.12.2014 r.), na podstawie którego strony będą prowadzić badania w ramach wspólnie pozyskiwanych środków, porozumienie z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie – Laboratorium Bio- i Archeometrii (z dnia 21.10.2014 r.) regulujące zasady udostępnienia aparatury badawczej Laboratorium przy realizacji zadania badawczego „Zróżnicowanie zawartości izotopów ołowiu w historycznych stopach miedzi z próbą określenia chronologii”, umowę o współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim (z dnia 03.11.2014 r.) w zakresie prowadzenia badań w ramach wspólnie pozyskiwanych środków pt. „Zastosowanie melisopalinologii w identyfiakacji pochodzenia botanicznego miodów” oraz umowę o realizację projektu badawczego (z dnia 25.11.2014 r.) z Wydziałem Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w sprawie realizacji zadania badawczego pn. „Badanie zawartości frakcji mineralnej w stałych odpadach komunalnych”, a także umowę o współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie – Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych (z dnia 22.01.2015 r.) , której celem jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Uniwersytetu oraz potencjału i pozycji Laboratorium Międzyuczelnianego. Głównymi kierunkami współdziałania stron w ramach niniejszej umowy są: prowadzenie badań naukowych w ramach wspólnie pozyskiwanych środków oraz współpraca z zakresie kształcenia i dokształcania.

30
Styczeń 2015

W dniu 10 lipca 2014 roku Gmina Stalowa Wola podpisała umowę z Operatorem Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego –  Inkubatorem Technologicznym Sp. z o.o. z/s w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 9.

Umowa na zarządzanie aparaturą badawczą i urządzeniami laboratoryjnymi zakupionymi w ramach projektu pn. „Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli” została zawarta na okres 4 lat i opiewa na kwotę 295 200,00 PLN brutto.

14
Lipiec 2014